Mina tjänster

· Projektledning/projektsamordning

- ledning och/eller samordning av samhällsplaneringsprojekt och exploateringsprojekt

· Plangenomförande

- medverkan i planprocessen

 bevakning av genomförandefrågor

 förslag för bättre genomförbarhet/ekonomi

- exploateringskalkyler

 för beräkning av ekonomiska konsekvenser av detaljplaneförslag

 för utvärdering av alternativ

 som beslutsunderlag

 som underlag för budget och avtal

- plannyttekalkyler

 tydliggörande av parternas nytta av detaljplanen, bl. a. som underlag för avtalsförhandlingar

- genomförandebeskrivningar

- förhandlingar och upprättande av avtal

- genomförandeuppföljning


· Markanvisningstävlingar

- vad vill man uppnå med tävlingen

 arkitektur eller ekonomi?

 går det att få bäggedera?

 styrning av upplåtelseformen?

- hur säkerställer man syftet i avtal

 

· Övrigt

- exploateringsbudget

- bostadsbyggnads-/bostadsförsörjningsprogram

- utredningar och yttranden inom samhällsplaneringsområdet

 

· Tjänster till markägare och exploatörer

- kontakter med kommuner och statliga myndigheter i plan-, mark- och exploateringsfrågor

- utredningar av exploateringsförutsättningar och exploateringsekonomi

- bevakning av markägar- och exploatörsintressen vid planläggning

- plantolkningar

- genomgång/sammanställning av kommunala utbyggnadsplaner

Textruta: Wiman 
Exploateringskonsult AB

Startsida

Vem är jag

Mina tjänster

Kontakt